Energetický audit

Čo je energetický audit?

Energetický audit je výstup, vďaka ktorému zistíte ako môžete znížiť energetickú náročnosť vašej budovy, tým znížiť výdavky a v neposlednom rade prispieť k lepšiemu životnému prostrediu.  Odborníci na základe súčasného stavu vašej budovy a jej energetických vlastností nájdu najefektívnejšiu cestu k zvýšeniu energetickej úspornosti objektu. Okrem toho získate informácie o predpokladaných investičných nákladoch, vyčíslenie ekonomického prínosu energetických úspor či vyčíslenie návratnosti investičných nákladov.
 

Energetický audit a fondy, dotácie, granty

Vypracovanie energetického auditu býva podmienkou zapojenia sa do grantových výziev zameraných na  zvyšovanie energetickej efektivity a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prostredníctvom auditov sa deklaruje úspora projektu a jeho ekonomická efektivita. Vypracovanie energetického auditu často patrí aj medzi oprávnené aktivity výziev, takže ho môžete financovať z grantu.

Aktuálne sa pripravuje dotácia na zabezpečenie Energetických auditov v malých a stredných podnikoch (MSP). Zistite bližšie informácie o dotácii a začnite s prípravou grantovej žiadosti priamo na portáli GrantExpert.sk
 

Kedy je ešte energetický audit potrebný (vhodný)?

Každý veľký podnik je povinný zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky.

Energetický audit slúži ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii budov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác.

Je to akási stratégia hospodárenia s energiami, prispievajúca k dobrým rozhodnutiam manažmentu v oblasti úspory energie a k úspešnej realizácii opatrení vedúcich k zvýšeniu konkurencieschopnosti spotrebiteľov energie.

 

Cena za energetický audit od GrantExpert.sk

  • Sprostredkujeme vám cenovo výhodné vypracovanie energetického auditu prostredníctvom certifikačného orgánu QSCert.
  • Cenovú ponuku vám zašlene na základe vašich požiadaviek, ktoré uvediete do formulára nižšie.
     

Objednávkový formulár Energetický audit

Údaje o organizácii

Lokalizácia posudzovaného objektu

Údaje o objektoch, kde je požadovaný energetický audit

ánonie
Zamestnáva vaša spoločnosť viac ako 250 zamestnancov?
Presahuje jej ročný obrat 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR?
Mali ste už v minulosti vypracovaný energetický audit?*
Ak je k dispozícii, priložte celkovú situáciu objektu.
Subory musia mať menej ako 8 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg png rtf pdf doc docx ppt xls xlsx rar zip.

Údaje o spotrebovaných energiách (ročná spotreba)