Vzory a príručky

Pripravili sme pre Vás zoznam užitočných vzorov a príručiek, ktoré sú relevantné pre jednotlivé operačné programy.
CKO
Centrálny koordinačný orgán – Úrad vlády SR

Centrálny koordinačný orgán (CKO) v súvislosti s realizáciou referenčného rámca a operačných programov v referenčnom rámci koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia ŠF a KF s cieľom zabezpečenia vyrovnaného využívania pomoci zo štrukturálnych fondov a komunitárnych fondov, zabezpečuje tvorbu ITMS a plní úlohy súvisiace s prevádzkou ITMS.

CKO poskytuje aj vzory základných dokumentov, metodické pokyny, usmernenia a manuály:

OP Efektívna verejná správa
Operačný program Efektívna verejná správa

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Operačnému programu Efektívna verejná správa (OP EVS) ako programové dokumenty, projektové dokumenty a usmernenia riadiaceho orgánu pre OP EVS.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Operačnému programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) ako programové dokumenty a iné publikácie riadiaceho orgánu pre OP II.

OP
Integrovaný regionálny operačný program

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) ako programové dokumenty a iné publikácie riadiaceho orgánu pre IROP.

OP Kvalita životného prostredia
Operačný program Kvalita životného prostredia

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Operačnému programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) ako právne predpisy a metodické dokumenty, programové dokumenty, informácie k štátnej pomoci a publikácie riadiaceho orgánu pre OP KŽP.

OP Ľudské zdroje
Operačný program Ľudské zdroje

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Operačnému programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) ako príručku pre prijímateľa, usmernenia riadiaceho orgánu pre OP ĽZ a vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného fiančného príspevku.

OP Výskum a inovácie
Operačný program Výskum a inovácie

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Operačnému programu Výskum a inovácie (OP VaI) - programové dokumenty, usmernenia a príručky riadiaceho orgánu pre OP VaI.

Program rozvoja vidieka
Program rozvoja vidieka

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Programu rozvoja vidieka (PRV) ako programové dokumenty a iné publikácie riadiaceho orgánu pre PRV.

OP Rybné hospodárstvo
Operačný program Rybné hospodárstvo

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Operačnému programu Rybné hospodárstvo (OP RH) ako právne predpisy a metodické dokumenty, programové dokumenty a publikácie riadiaceho orgánu pre OP RH.

Interreg Slovensko - Maďarsko
Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k programu INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko ako programové dokumenty a publikácie riadiaceho orgánu.

Interreg
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k programu INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika ako programové dokumenty a publikácie riadiaceho orgánu.

Interreg Poľsko - Slovensko
Interreg V-A Poľsko - Slovenská republika

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k programu INTERREG V-A Poľsko - Slovenská republika ako programové dokumenty a publikácie riadiaceho orgánu.

Interreg Slovensko - Rakúsko
Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k programu INTERREG V-A Slovenská republika - Rakúsko ako programové dokumenty a publikácie riadiaceho orgánu.

Interreg Central Europe
Interreg V-B Stredná Európa

Na nasledujúcich odkazoch nájdete relevantné dokumenty k programu INTERREG V-B Stredná Európa a aktuálne informácie sprostredkovateľského orgánu na Slovensku.

Interreg Europe
Interreg V-C Európa

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k programu INTERREG V-C Európa.

APVV
Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty ku grantovým schémam vyhlasovaným Agentúrou na podporu výskumu a vývoja ako programové dokumenty, príručky a vzory.

Envirofond
Environmentálny fond

Na nasledujúcich odkazoch nájdete relevantné dokumenty k Environmentálnemu fondu ako príručky a usmernenia k dotáciám aj úverom poskytovaných správcom fondu.

Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia (FPU)

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k Fondu na podporu umenia ako príručku pre žiadateľa a vzory a tlačivá pre žiadateľov k dotáciám poskytovaných správcom fondu.

Erasmus+
Erasmus+

Na nasledujúcom odkaze nájdete relevantné dokumenty k programu Erasmus+ ako sprievodcu programom, nariadenia o programe, príručku pre žiadateľov a inštrukcie k harmonogramu.

Horizon 2020
Horizont 2020

Na nasledujúcom odkaze nájdete stručný popis programu, príručku pre žiadateľov a informácie o podpore programu Horizont 2020 na Slovensku.

Európa pre občanov
Európa pre občanov

Na nasledujúcom odkaze nájdete programovú príručku a ročný pracovný program dotačného programu Európa pre občanov.

Kreatívna Európa
Kreatívna Európa

Na nasledujúcich odkazoch nájdete potrebné informácie ku komunitárnemu programu Kreatívna Európa v oblasti MEDIA a Kultúra.

MEDIA - obsahuje informácie o jednotlivých projektoch a balíkoch projektov a príručky: Ako podať žiadosť, Ako zaregistrovať svoju spoločnosť a Ako vygenerovať eFormulár.

Kultúra - Projekty európskej spolupráce obsahuje informácie o jednotlivých kategóriách podpory, vzor zmluvy, zoznam povinných príloh a postup pri vypĺňaní žiadosti.