Domáce granty

Z národných zdrojov podporuje Slovenská republika prostredníctvom cielených programov rad rôznych aktivít.

Ide o granty poskytované napríklad prostredníctvom Environmentálneho fondu alebo Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV).

Audiovizuálny fond

Audiovizuálny fond poskytuje finančné prostriedky autorom a výrobcom slovenských audiovizuálnych. Fond tiež poskytuje štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo alebo výskumne podieľajú na rozvoji audiovizuálnej kultúry a priemyslu v SR.
Viac informácií

Obnovme si svoj dom

Prostredníctvom programu Ministerstva kultúry SR sú podporované menšie investičné projekty obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok.
Viac informácií

Fond na podporu umenia

Fond je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca efektívnu tvorbu podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu.
Viac informácií

Environmentálny fond

Podpora z Environmentálneho fondu je zameraná na oblasti od ochrany ovzdušia, vôd, prírody, cez environmentálnu výchovu až po zvyšovanie energetickej efektívnosti verejných budov.
Viac informácií

APVV

APVV poskytuje grantové schémy na podporu výskumu a vývoja (VaV), ľudského potenciálu v oblasti VaV, podporu výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti, podporu spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím...
Viac informácií