Prostriedky na zníženie energetickej náročnosti verejných budov sú vyčerpané

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznámila žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov presiahol aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu pre kategóriu oprávnených žiadateľov - Subjekty územnej samosprávy.

Vzhľadom na to žiadosti o grant predložené po zverejnení tejto informácie (2. júna 2017) budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na prebiehajúcu výzvu a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.

Žiadatelia sa však už môžu tešiť na ďalšiu výzvu, ktorá je podľa predbežného harmonogramu plánovaná na september tohto roka. Jej predbežná alokácia je 110 000 000 €.