Možnosti grantového financovania

Existuje nepočetné množstvo grantových a dotačných zdrojov. Rozvojové zámery neziskových organizácií, samospráv a súkromných spoločností môžu byť financované z rôznych verejných a súkromných zdrojov, ktoré sú dostupné na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Granty a dotácie sa poskytujú v rôznych oblastiach – od výskumu alebo vzdelávania po budovanie prvkov základnej infraštruktúry. Orientovať sa v zdrojoch financovania môže byť náročné, preto Vám v druhej lekcii  predstavíme hlavné skupiny dotačných programov a témy, ktoré je možné z nich financovať. Dozviete sa kto, na čo a v akej výške môže získať granty z jednotlivých programov. Ak Vás niektorý z programov zaujme, lekcia 2 vám poskytne zdroje dodatočných informácií o jednotlivých programoch, ktoré môžete využiť v rámci samoštúdia.