fbpx

Granty pre podnikateľov v novom programovom období

V rámci nového programového obdobia by na Slovensko malo prísť takmer 13 miliárd eur z eurofondov.  Eurofondy z PO 2021 – 2027 by mali byť k dispozícii až do roku 2029 a mali by byť použité na napĺňanie piatich základných cieľov: inteligentnejšia Európa, ekologickejšia bezuhlíková Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa. Okrem toho budú v najbližších 2 rokoch naďalej vyhlasované grantové výzvy z predošlého programového obdobia. Tam v súčasnosti zostáva ešte viac ako 8 miliárd eur nevyčerpaných financií.

V nasledujúcich rokoch bude veľká časť investícii z eurofondov smerovať práve na podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie,  modernizáciu priemyslu či zelené témy. Okrem tradičnej podpory zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ budú môcť slovenskí podnikatelia využiť aj financie zo štátneho rozpočtu SR. A to napríklad v podobe  Kreatívnych a Inovačných voucherov alebo z Inovačného fondu, či Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Digitalizácia a inovácie

Slovenská republika zaznamenáva v posledných rokoch klesajúcu tendenciu počtu slovenských podnikov v súvislosti s inovačnou aktivitou. Nízka je aj intenzita kooperácie medzi verejným a súkromným sektorom, klesá počet výskumníkov v podnikovom sektore aj počet mladých výskumníkov. Na úrovni malých a stredných podnikov je využívanie možností digitalizácie stále nedostatočné. Slovensko je jedným z posledných štyroch členských štátov EÚ bez rozvinutej siete centier digitálnych inovácií. Zároveň platí, že patríme medzi najohrozenejšie vyspelé krajiny. Kvôli štruktúre priemyslu v najbližšom desaťročí nahradia automatizované technológie, roboty a umelá inteligencia mnoho pracovných miest. Riešením by mala byť výrazná podpora digitalizácie formou grantov a dotácií. Okrem grantov z eurofondov či národných programov sa budú môcť slovenskí podnikatelia zapojiť aj do výziev z iných programov, kde budú o podporu súťažiť s ostatnými podnikmi z rôznych krajín EÚ. Financie na podporu MSP bude možné získať aj z Plánu obnovy.

Databázu grantov s aktuálnymi výzvami nájdete TU

Plán obnovy

Podpora malých a stredných podnikov je jednou z kľúčových oblasti Plánu obnovy. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré zlepšia životnú úroveň Slovenska. Dokument bol 30. apríla 2021 odovzdaný Európskej komisii a okrem iného v ňom možno nájsť plány pre rozvoj digitalizácie či konkurencieschopnosti MSP.

Podnikateľské subjekty sa budú môcť uchádzať o dotácie v týchto oblastiach:

  • obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
  • udržateľná doprava
  • dekarbonizácia priemyslu
  • adaptácia na zmenu klímy
  • veda, výskum, inovácie
  • moderná zdravotná starostlivosť
  • digitálne Slovensko

Horizont Európa

Ďalšou z možností sú granty z programu Horizont Európa.  Tento rámcový program EÚ pre výskum a inovácie v období 2021 až 2027 plynulo nadväzuje na program Horizont 2020, ktorý bol doposiaľ najväčším a najvýznamnejším programom zameraným na financovanie projektov v oblasti inovácií, vedy a výskumu. Už v tomto období sa môžu firmy uchádzať o podporu z grantov. Nedávno bol predstavený rozpočet programu na nasledujúce roky, ktorý dosiahne takmer 100 miliárd eur. V rámci Horizont Európa budú vyhlasované grantové výzvy v rôznych schémach. Medzi inými sú to napríklad iniciatívy Európskej rady pre inovácie (EIC Accelerator, EIC Pathfinder a EIC Transition). Inovatívne malé a stredné podniky sa tiež môžu zapojiť do kaskádového financovania, kde sú k dispozícii zväčša menšie granty do 200 tisíc eur. Ich cieľom je pomôcť firmám napríklad vo fáze tvorby či testovania inovatívnej technológie alebo uvedením nových produktov či služieb.

Digitálna Európa

Z nového programu EÚ s názvom Digitálna Európa budú môcť podnikatelia získať granty na zavádzanie moderných technológií. Takáto podpora z grantov smeruje predovšetkým k zmysluplnej transformácii pričom z programu Digitálna Európa budú financované projekt v piatich kľúčových oblastiach: vysokovýkonná výpočtová technika, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť a dôvera, pokročilé digitálne zručnosti, zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita.

Eurostars a Program pre jednotných trh

Jednotný trh je pulzujúcim srdcom EÚ. Ľudia, tovar, služby a kapitál sa môžu pohybovať takmer rovnako slobodne ako v rámci jednej krajiny. Pre roky 2021 – 2027 budú granty z nového osobitného programu (Single market programme) s rozpočtom 4 miliardy eur zamerané na posilnenie konkurencieschopnosť podnikateľov v rámci Únie.

Program Eurostars je zasa zameraný najmä na financovanie malých a stredných podnikov s inovačným potenciálom. Základom je podpora výskumu a vývoja týchto podnikov s cieľom využívať výhody plynúce z medzinárodnej spolupráce. V rámci grantov z tohto programu je kľúčovým aspektom partnerstvo malých a stredných podnikov z dvoch rôznych krajín.

Ďalšími komunitárnymi programami EÚ sú napríklad Kreatívna Európa, Program LIFE či COSME, ktorý bude v novom programovom období súčasťou Jednotného trhu. Zapojenie slovenských podnikov do grantov z komunitárnych programov je na pomerne nízkej úrovni. Výzvy sa môžu zdať slovenským podnikateľom na prvý pohľad zložité, no v porovnaní s „klasickými“ eurofonodami majú programy jednoduchšiu administratívu v príprave aj realizácii projektov. V konkurencii ostatných krajín z EÚ môžu získať granty práve inovatívne slovenské spoločnosti so zaujímavými nápadmi, službami či produktmi.

Chceli by ste byť o téme eurofondov, grantov a dotácií informovaný/á pravidelne?

Mám záujem


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk