Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Čo je z grantu možné financovať?

Podpora grantu smeruje hlavne do výskumných, vývojových a inovačných aktivít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

Pod aktivitami výskumu a vývoja si môžete predstaviť časť vášho projektu, ktorou dosiahnete konkrétny výstup v podobe napr. prototypu, štúdie, technickej výkresovej dokumentácie, oceniteľných práv, či vyvinutého softvéru.

Nadväzne na to budete riešiť inovačnú časť vášho projektu, v rámci ktorej zabezpečíte praktické uplatnenie toho, čo ste vyskúmali a vyvinuli. Realizáciu tejto časti  podporíte napr. investíciami do hmotných a nehmotných aktív na:

 • založenie novej prevádzkarne alebo
 • diverzifikáciu výroby prevádzkárne na produkty, ktoré ste tam predtým nevyrábali či
 • zásadnú zmenu výrobného procesu vašej existujúcej prevádzkárne

Pre koho je grant určený?

O dotáciu môžu žiadať fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie, spĺňajúce definíciu malých a stredných podnikov (MSP), a zároveň veľké podniky. Veľké podniky musia mať partnera z MSP.

O podporu sa môžu uchádzať subjekty od vzniku, ktorých ku dňu predloženia žiadosti o grant uplynuli minimálne 3 roky.  Žiadateľ musí  mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním odvetvia, v ktorom projekt realizuje, a to najneskôr 1 rok pred predložením žiadosti o grant.

Vyššie uvedený žiadatelia môžu do svojich projektov zapojiť aj týchto partnerov:

 • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie
 • Slovenská akadémia vied
 • právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 • verejné vysoké školy
 • štátne vysoké školy
 • súkromné vysoké školy
 • právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj zriadené vysokými školami

Aké odvetvia je možné podporiť?

Financie z grantu je možné žiadať na projekty zamerané na vybrané odvetvia patriace do domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Žiadatelia musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví domény, alebo v jednom z odvetví s funkčnými väzbami na hlavné odvetvie.

Medzi hlavné odvetvia domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel patria:

 • výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
 • počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
 • informačné služby
 • ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

Zoznam hlavných odvetví spolu s funkčnými väzbami nájdete tu.

Ďalšie informácie o grante

Pustite sa do prípravy žiadosti o dotáciu

1. Chcete získať všetky dostupné informácie ku grantu bez ďalšieho preklikávania  stránok a otvárania dokumentov?
Navštívte nás na Pracovných raňajkách. Na Pracovné raňajky >>
2
.
TIP: Zistite, aký je priebeh prípravy žiadostí o dotácie EÚ a čo je potrebné pripraviť dopredu, počas konzultácie s GrantExpertom.
3. Začnite prípravu žiadosti priamo na portáli GrantExpert.sk

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk