Dotácie na energetické audity a zatepľovanie v podnikoch

Čo je z grantu možné financovať?

A) zabezpečenie energetických auditov v malých a stredných podnikoch
B) implementáciu opatrení z energetických auditov

V rámci aktivity B bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov, a to na:

1. rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti.
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke výlučne stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu: zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody; rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove

2. rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a zníženia emisií  skleníkových plynov a ďalšie

Pre koho je grant určený?

O dotáciu môžu žiadať fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015.

Ktoré priemyselné odvetvia môžu žiadať o financie?

Ako bolo spomínané už vyššie,  v rámci tohto grantu je možné  žiadať dotácie na budovy využívané na priemyselnú výrobu a naň nadväzujúce služby. Pod priemyselnú výrobu patria napríklad tieto odvetvia:

  • Výroba počítačových elektronických a optických výrobkov
  • Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
  • Výroba strojov a zariadení
  • Výroba nábytku
  • Výroba odevov
  • Výroba potravín

Zoznam všetkých odvetví a činností spadajúcich pod priemyselnú výrobu nájdete na tomto odkaze pod písmenom C.

Ďalšie informácie o grante

Pustite sa do prípravy žiadosti o dotáciu

1. Pozrite si základné informácie o výzve formou prezentácie >>
2
. TIP: Zistite, aký je priebeh prípravy žiadostí o dotácie EÚ a čo je treba pripraviť dopredu, počas konzultácie s GrantExpertom.
3. Začnite prípravu žiadosti priamo na portáli GrantExpert.sk