Vzdelávanie a mobilita

Vzdelávanie patrí v programovom období 2014 – 2020 medzi podporované témy nielen na národnej úrovni z fondov EŠIF, ale aj v rámci medzinárodných programov podporujúcich formálne, neformálne aj informálne vzdelávanie.

Vybrané dotácie na podporu oblasti vzdelávanie, mobilita, stáže:

Prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a kvalita vzdelávania

V rámci OP ĽZ je na oblasť vzdelávania určených takmer 459 miliónov eur. Cieľom podpory je prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce a zvýšenie kvality a inkluzívnosti vzdelávacieho systému.
Viac informácií

Rozširovanie MŠ a vybavenie učební ZŠ a stredných odborných škôl

IROP s celkovou alokáciou 1,75 miliardy eur sa bude čiastočne venovať aj podpore vzdelávania formou investícií do rozširovania MŠ, vybavenia učební ZŠ a stredných odborných škôl.
Viac informácií

Vzdelávanie, odborná príprava a školenia

Jednou z priorít európskej územnej spolupráce je investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ale aj zručností celoživotného vzdelávania.
Viac informácií

Mobilita študentov, učiteľov a kontinuálne vzdelávanie

Program Erasmus+ s celkovou alokáciou 14,7 miliárd eur sa zameriava na žiakov a študentov, ale aj na kontinuálne vzdelávanie učiteľov, mládeže do 30 rokov, ľudí na trhu práce.
Viac informácií