Technológie pre podniky

Kvalitné technologické vybavenie je základným kameňom rozvoja podniku a jeho udržateľnej prosperity. Túto skutočnosť si uvedomuje aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, a preto prostredníctvom výzvy z Operačného programu Výskum a inovácie podporuje kvalitu a efektivitu výrobných a technologických procesov podnikov, konkrétne zvyšovaním ich technologickej a inovačnej úrovne. 

Chceli by ste začať vyrábať nový produkt, založiť novú prevádzku alebo zásadne zmodernizovať a inovovať Váš zabehnutý výrobný proces? Patríte do súkromného sektora, ste MSP či veľký podnik a pôsobíte na trhu aspoň 3 roky?

Ak ste odpovedali áno, splnili ste základné podmienky pre výzvu na nákup technológií cez európske granty.

Podajte si žiadosť o fondy EÚ na podporu technológií v podnikoch a realizujte svoj projekt.

Grantová výzva je otvorená s hodnotiacimi kolami:

  • Uzavretie 1. kola - 30.09.2016
  • Uzavretie 2. kola - 30.11.2016
  • Uzavretie 3. – n. kola  - posledný pracovný deň každého nasledujúceho nepárneho mesiaca

Podanie žiadosti o eurofondy v prvom kole zvyšuje šance na úspech. Do 30. 9. ešte stíhate podať žiadosť - je však najvyšší čas začať pracovať.

Kto, na čo a koľko?

Oprávnení žiadatelia a oprávnené územie

Súkromný sektor – fyzické osoby (podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia) a právnické osoby spĺňajúce:

  • podnikateľský subjekt musí ku dňu predloženia žiadosti o nenávratný finančných príspevok existovať minimálne 36 mesiacov, prípadne nesmie mať počas 36 mesiacov prerušenú živnosť.
  • žiadateľ musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním realizácie projektu.

Oprávnené sú projekty realizované na celom území Slovenska okrem územia Bratislavského kraja.

 

Oprávnené aktivity

Výzva je určená na nákup technológií, softvéru, licencií, autorských práv, výrobných zariadení, zariadení na poskytovanie služieb, technologických celkov a pod., pričom obstaraním daného majetku musíte dosiahnuť inováciu minimálne nízkeho stupňa.

Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia žiadosti o NFP začať verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu, ktorú bude realizovať dodávateľsky, a ktorá je predmetom oprávnených výdavkov projektu.
 

Ako rozmýšlať nad projektovým zámerom?

Case study: Príklad žiadateľa o grant

 

Výška dotácie a intenzita pomoci

Minimálny grant je 100 000 EUR a maximálny 5 000 000 EUR.

Pre malé podniky (10 – 49 zamestnancov, tržby od 2 do 10 mil. €) je intenzita pomoci až do výšky 55%. To znamená, pokiaľ napríklad žiadate o grant vo výške 100 000 EUR, Vaša finančná spoluúčasť bude iba 45 000 EUR. Pre väčšie podniky je spoluúčasť vyššia.

Pre viac informácií o podpore inovácií a technologického transferu, klikajte ďalej.

Podrobnejšie podmienky oprávnenosti projektu

Čítajte bližšie informácie o zameraní podporovaných projektov a aktivít.
Viac informácií

Eurofondy na technológie pre podniky

Prihláste sa na školenie, kde Vám naši lektori s dlhoročnou praxou všetko vysvetlia.
Viac informácií

Konzultácia s GrantExpertom

Máte otázky k vášmu konkrétnemu projektu? Chcete zistiť, či je váš projekt financovateľný cez eurofondy? Chcete sa zorientovať v problematike eurofondov? Využite na to konzultáciu s jedným z našich najskúsenejších expertov.
Viac informácií