Podpora pre malé a stredné podniky (MSP) a živnostníkov

Malé a stredné podniky (MSP) a živnostníci patria medzi piliere európskej ekonomiky. Európska komisia sa preto rozhodla pre výraznejšiu podporu podnikania v programovom období 2014  – 2020, s cieľom podporovať podnikavosť a podporovať rast malých a stredných podnikov riešením problémov, ktoré brzdia ich rozvoj. Finančné prostriedky pre podporu MSP sú vyčlenené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Do akých oblastí budú smerovať eurofondy na podnikanie?

  • prístup k finančným prostriedkom určeným na investície prostredníctvom grantov, pôžičiek, záruk za pôžičky, rizikového kapitálu atď.,
  • cielená podpora obchodnej činnosti, ako je know-how a poradenstvo, informácie a nadväzovanie kontaktov vrátane cezhraničných partnerstiev,
  • prístup na globálne trhy a k medzinárodným hodnotovým reťazcom,
  • využívanie nových zdrojov rastu, ako sú ekologické hospodárstvo, trvalo udržateľný cestovný ruch, zdravotníctvo a sociálne služby vrátane „striebornej ekonomiky“ a kultúrne a tvorivé odvetvia,
  • investície do ľudského kapitálu a do organizácií poskytujúcich odborné vzdelávanie a odbornú prípravu so zameraním na prax,
  • nadväzovanie kontaktov s výskumnými centrami a univerzitami na podporu inovácií.

Ako a kde získať peniaze z eurofondov na podnikanie?

Rozvoj malých a stredných podnikov a elektronického podnikania

Podporte rozvoj vášho podniku fungujúceho aspoň 3 roky. Podporovaný je nákup technológií, obstaranie prevádzkových priestorov či elektronické podnikanie s intenzitou až do 65 %. Výška príspevku je až do 200 000 €.
Viac informácií

Konkurencieschopnosť MSP

Celková alokácia OP VaI predstavuje 2,27 miliárd eur, z toho takmer štvrtina výdavkov je určená na podporu zvýšenia konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.
Viac informácií

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a energetická efektívnosť v MSP

Z OP Kvalita životného prostredia, ktorého celková alokácia je 3,14 miliardy eur, môžu MSP získať dotácie na využívanie obnoviteľných zdrojov energií a ďalšie aktivity.
Viac informácií

Inovácie produktov, služieb a technológií MSP

Pre MSP je kľúčovým nástrojom SME Instrument v rámci najväčšieho komunitárneho programu Horizont 2020, v ktorom je pre MSP vyčlenených 15 miliárd eur.
Viac informácií

Rýchle zavedenie inovácií v MSP

Novou schémou na podporu rýchleho zavedenia inovácií spustenou v programe Horizont 2020 je Fast track to innovation (FTI), ktorý bude podporovať inovačné projekty.
Viac informácií

Strategické partnerstvá pre MSP a živnostníkov

V rámci programu Erasmus+ (celková alokácia 14,7 miliardy eur) – kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá ponúka možnosť zapojenia sa MSP a živnostníkov.
Viac informácií

Návratné formy financovania pre živnostníkov a MSP

Program COSME (celková alokácia 2 miliardy eur) ponúka návratné formy financovania s cieľom podporiť tvorbu a rozvoj MSP, posilniť konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov v rámci EÚ.
Viac informácií

Cezhraničná spolupráca MSP a živnostníkov

MSP sa môžu zapojiť do programov cezhraničnej spolupráce, zameraných na riešenie spoločných problémov zistených v pohraničných regiónoch s cieľom posilniť cezhraničnú spoluprácu.
Viac informácií