Podpora mladých farmárov a poľnohospodárskych podnikov

Jednou z priorít nového programového obdobia 2014 – 2020 je aj podpora pre mladých farmárov a poľnohospodárske podniky, ktorí budú môcť žiadať o dotácie z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Dotácie z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV) budú smerovať do šiestich hlavných oblastí:

  • podpora prenosu znalostí a inovácií,
  • zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti, inovačných technológií a udržateľného hospodárenia,
  • podpora organizácie, spracovania, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík,
  • obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov,
  • podpora efektívnosti zdrojov a klímy,
  • podpora sociálnej inklúzie, znižovania chudoby a hospodárskeho rozvoja.

Vybrané dotácie pre poľnohospodárov a začínajúcich farmárov:

Investície do poľnohospodárskych podnikov

Podporované sú investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality, do skladovacích kapacít, inovatívnych technológii a i.
Viac informácií

Spracovanie/uvádzanie na trh, vývoj poľnohospodárskych výrobkov

V poľnohospodárskej prvovýrobe a v oblasti spracovania produktov môžete získať dotácie do výšky 1 mil. eur na zariadenia, stroje, prístroje, technológie a i.
Viac informácií

Začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Mladý farmár môže na začatie podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby získať dotáciu na realizáciu podnikateľského plánu do výšky 50 tis. eur.
Viac informácií

Začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

Malé poľnohospodárske podniky môžu získať dotácie na rozvoj podnikateľskej činnosti v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby do max. výšky 15 tis. eur.
Viac informácií