Inovácie, veda a výskum

Veda, výskum a inovácie sú v programovom období 2014 – 2020 asi najvýznamnejšou prioritou podpory z fondov EÚ. Inovácie a výskum sú považované za dôležité motory rozvoja ekonomiky, rastu konkurencieschopnosti podnikov a rastu zamestnanosti v rámci EÚ. Aj na Slovensku sú tieto oblasti rozvoja považované za mimoriadne dôležité, o čom svedčí aj fakt, že sa týmto témam venuje celý jeden operačný program pod názvom Výskum a inovácie.

Vybrané dotácie na podporu oblastí veda, výskum a inovácie:

Výskum v akademickom sektore a spolupráca s výskumnými inštitúciami a podnikateľským sektorom

OP VaI z celkovej alokácie 2,27 miliárd eur má viac ako tri štvrtiny finančných prostriedkov určených na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií.
Viac informácií

Kvalita VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja

Akademický sektor môže z OP ĽZ získať dotácie na zvýšenie kvality VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja.
Viac informácií

Výskumný a inovačný program EÚ

Program Horizont 2020 predstavuje jeden nástroj na podporu výskumu na hraniciach poznania, technologického vývoja, demonštračných činností, hodnotenia výsledkov a inovácií.
Viac informácií

Investovanie podnikov do výskumu a inovácií

Podporenie investovania do výskumu a inovácií a vytvárania synergií medzi podnikmi a centrami výskumu a vývoja v rámci európskej územnej spolupráce
Viac informácií