Energetická efektívnosť a zatepľovanie

Energetická efektívnosť je jednou z najdôležitejších priorít v programovom období 2014 – 2020. Podporovaná je naprieč všetkými operačnými programami. Špeciálne sa podpore energetickej efektívnosti venujú Operačný program Kvalita životného prostredia a Integrovaný regionálny operačný program.

Pre podnikateľov sú určené granty na zabezpečenie energetických auditov. Firmy, ktoré takýto energetický audit majú, môžu následne žiadať o prostriedky na znižovanie spotreby primárnych energetických zdrojov a ďalej na výstavbu, modernizáciu či rekonštrukcia rozvodov energie a pod.

Pre domácnosti sú určené dotácie na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie  – Zelená domácnostiam.

 

Vybrané eurofondy v oblasti energetiky/energetickej efektívnosti:

Dotácie na energetické audity a zatepľovanie v podnikoch

Operačný program Kvalita životného prostredia podporuje eneregetickú efektívnosť podnikov a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.
Viac informácií

Energetická efektívnosť v bytových domoch a domácnostiach

Z OP KŽP, s celkovou alokáciou 3,14 miliárd eur, v rámci prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo je podporená energetická efektívnosť.
Viac informácií

Podpora zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie

Z Operačného programu Kvalita životného prostredia môžete financovať výstavbu a inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.
Viac informácií

Energetická efektívnosť bytových domov

Špecifický cieľ 4.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov (IROP) podporuje oblasť energetickej efektívnosti.
Viac informácií