Energetická efektívnosť a zatepľovanie

Energetická efektívnosť je jednou z najdôležitejších priorít v programovom období 2014 – 2020. Podporovaná je naprieč všetkými operačnými programami. Špeciálne sa podpore energetickej efektívnosti venujú Operačný program Kvalita životného prostredia (v rámci neho podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach – Zelená domácnostiam)  a Integrovaný regionálny operačný program.

Vybrané eurofondy v oblasti energetiky/energetickej efektívnosti:

Energetická efektívnosť bytových domov

Špecifický cieľ 4.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov (IROP) podporuje oblasť energetickej efektívnosti.
Viac informácií

Energetická efektívnosť v podnikoch, v bytových domoch a domácnostiach

Z OP KŽP, s celkovou alokáciou 3,14 miliárd eur, v rámci prioritnej osi 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo je podporená energetická efektívnosť.
Viac informácií