Dotácie pre obce a mestá

Obce a mestá ako subjekty územnej samosprávy sú jednou z najpodporovanejších skupín v rámci nového programového obdobia 2014 – 2020, čo sa týka finančného objemu a škály podporovaných projektov. Takmer v každom operačnom programe (OP) sú prioritné osi a špecifické ciele určené práve pre obce a mestá.

Vybrané eurofondy pre obce a mestá:

Občianska a dopravná infraštruktúra, miestny rozvoj

Obce a mestá môžu z IROP (celková alokácia 1,75 miliárd eur) získať dotácie zo všetkých prioritných osí.
Viac informácií

Odpadové hospodárstvo, protipovodňové opatrenia a energetická efektívnosť

Obce a mestá môžu čerpať dotácie z OP KŽP (celková alokácia 3,14 miliárd eur) na oblasť odpadového, vodného a energetického hospodárstva a iných oblastí.
Viac informácií

Informatizácia spoločnosti a eGoverment služieb

Obce a mestá z OP II (celková alokácia 3,9 miliárd eur) môžu získať dotácie na projekty v oblasti verejnej dopravy a informatizácie spoločnosti.
Viac informácií

Zefektívnenie verejnej správy

Obce a mestá môžu z OP EVS získať dotácie posilnenie inštitucionálnych kapacít a zefektívnenie fungovania verejnej správy.
Viac informácií

Vzdelávanie, zamestnanosť a marginalizované skupiny

Obce a mestá môžu získať dotácie z OP ĽZ (celková alokácia 2,2 miliárd eur) na vzdelávanie, podporu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a podporu MRK.
Viac informácií

Rozvoj infraštruktúry malých obcí

Z Programu rozvoja vidieka (celková alokácia 2,08 miliárd eur) bude podpora smerovať na rozvoj infraštruktúry malých obcí do 1 000 obyvateľov a podporu MAS.
Viac informácií

Cezhraničná mobilita, ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva

Významné zapojenie obcí a miest z oprávnených území sa očakáva aj v rámci programov cezhraničnej spolupráce.
Viac informácií

Demokracia a občianska participácia

Obce a mestá môžu získať z medzinárodného programu EÚ "Európa pre občanov 2014 – 2020" dotácie na podporu demokratickej a občianskej účasti občanov na úrovni Únie.
Viac informácií