Dotácie pre neziskové organizácie

Mimovládne neziskové organizácie majú v súčasnosti široké možnosti získania grantov a dotácií nielen z eurofondov, ale aj z ďalších zdrojov.

Medzi výzvami z eurofondových operačných programov dominujú Operačný program Ľudské zdroje, v rámci ktorého je možné si podať žiadosti o podporu napríklad zvýšenie kvality vzdelávania, alebo podporu súkromných a verejných inštitúcií pri službách starostlivosti o deti.

Operačný program Efektívna verejná správa aktuálne ponúka viacero výziev s cieľom zefektívniť verejnú správu, na ktoré je vyčlenených 15 miliónov eur.

Bohatým zdrojom prostriedkov sú cezhraničné programy, do ktorých sa mimovládne neziskové organizácie môžu zapojiť ako partneri pri žiadostiach o dotácie a granty napríklad pri ochrane kultúrneho dedičstva, ochrane životného prostredia alebo pri rozvoji infraštruktúry.

 

Granty pre neziskovky majú zlepšiť verejnú správu

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo 6 výziev pre projekty neziskových organizácií. Projekty môžu byť zamerané na tvorbu lepšej verejnej politiky alebo na občiansku informovanosť a participáciu.
Viac informácií

Dotácie pre ľudí

Operačný program Ľudské zdroje podporuje aktivity neziskoviek v širokej škále oblastí od vzdelávania cez sociálne začlenenie až po aktivity s marginalizovanými rómskymi komunitami.
Viac informácií