fbpx

Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Webinár: Júnový výber výziev s Grantexpertom

Tradičný bezplatný webinár bude tento raz veľmi rozmanitý. V utorok, 29. júna sa bližšie pozrieme na aktuálne grantové výzvy pre podnikateľov, mestá a obce, kultúrny a kreatívny sektor, ale aj neziskové organizácie.

V prvej polovici júna bola vyhlásená výzva zameraná na rozvoj pohraničného regiónu Česka a Slovenska s alokáciou takmer 2 milióny eur. Povieme vám, kto z nej môže získať financie a na aké projekty. Predstavíme si tiež základné podmienky výzvy na podporu malých projektov v oblasti IT.

Kultúrny a kreatívny sektor zasa získa prehľad o grantovom programe Umenie z Nadácie Tatra banky, kde môžu získať peniaze rôzne typy umelcov. Zaujímavá je tiež oblasť zvyšovania povedomia o zmene klímy, ktorá je podporovaná z aktuálnej výzvy OP KŽP. Dozviete sa aj informácie o plánovaných výzvach z REACT EU, ktoré okrem iného podporujú kultúrne inštitúcie v mestách a obciach.

Témy webinára:

 • Rozvoj cestovného ruchu a turistickej infraštruktúry v pohraničnom regióne SK – CZ
 • Podpora malých projektov v oblasti IT
 • Grantový program Umenie
 • Podpora informačných aktivít v oblasti zmeny klímy
 • Plánovaná výzva z REACT-EU na podporu kultúrnych inštitúcií

Kedy a kde?

 • V utorok, 29. 6. 2021
 • V čase 10:00 – 11:00

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA

Objednať


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Nové jednotné pravidlá verejného obstarávania pre eurofondy

Verejné obstarávanie dostane konečne jednotné pravidlá. Od 15. 6. 2021 vstupuje do platnosti Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, ktorú vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.  Príručka predstavuje metodiku pre realizáciu verejného obstarávania v rámci projektov financovaných z eurofondov (EŠIF). Je primárne určená žiadateľom o granty a dotácie a prijímateľom, t.j. subjektom, ktoré majú s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP.

Príručka zakotvuje jednotné pravidlá pre postupy verejných obstarávaní na eurofondové zákazky. Okrem obsahu a priebehu verejného obstarávania určuje aj jednotné pravidlá pre posudzovania možného kartelového konania v eurofondových verejných obstarávaniach. Mestá a obce, podnikatelia ale aj ďalšie subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o eurofondy by mali byť s novými pravidlami oboznámení. O tejto téme vám už v stredu 16. júna, povie viac JUDr. Juraj Tkáč, expert na verejné obstarávanie.

Témy webinára:

 • Nové pravidlá pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
 • Možnosť/povinnosť ex ante kontroly, kontrola dodatkov, kontrola zákaziek cez EKS, zákaziek s nízkou hodnotou
 • Kontrola objednávok z rámcových zmlúv, lehoty na výkon kontrol
 • Konflikt záujmov
 • Kontrola súťažných podkladov, podmienok účasti, kritérií na vyhodnotenie ponúk
 • Kontrola priebehu verejného obstarávaní a kontrola kartelového konania

Lektor:

 • JUDr. Juraj Tkáč – je spoluautorom publikácií Zákon o verejnom obstarávaní – komentár, Zákon o verejnom obstarávaní – veľký komentár, spoluautorom publikácií Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania a Judikatúra vo veciach ochrany osobných údajov, autorom monografie Aplikácia FIDIC zmluvných podmienok v slovenskom právnom poriadku. Okrem toho je spoluautorom publikácie Zákon o slobodnom prístupe k informáciám – komentár a autorom mnohých článkov a príspevkov v odborných periodikách, vrátane odborného časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax vo vydavateľstve Wolters Kluwer. Pôsobil tiež ako expert pre FIDIC medzinárodné zmluvné podmienky a verejné obstarávanie pre vládu Bosny a Hercegoviny a pôsobí ako predseda Únie profesionálov verejného obstarávania.

Kedy a kde?

 • V stredu, 16. júna 2021
 • Čas: 9:00 – 13:00 (webinár bude rozdelených do 2 blokov s jednou 20 minútovou prestávkou)

Za koľko?

 • Cena webinára: 69,90 € s DPH (58,25 € bez DPH)

Objednať


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Granty pre podnikateľov v novom programovom období

V rámci nového programového obdobia by na Slovensko malo prísť takmer 13 miliárd eur z eurofondov.  Eurofondy z PO 2021 – 2027 by mali byť k dispozícii až do roku 2029 a mali by byť použité na napĺňanie piatich základných cieľov: inteligentnejšia Európa, ekologickejšia bezuhlíková Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa. Okrem toho budú v najbližších 2 rokoch naďalej vyhlasované grantové výzvy z predošlého programového obdobia. Tam v súčasnosti zostáva ešte viac ako 8 miliárd eur nevyčerpaných financií.

V nasledujúcich rokoch bude veľká časť investícii z eurofondov smerovať práve na podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie,  modernizáciu priemyslu či zelené témy. Okrem tradičnej podpory zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ budú môcť slovenskí podnikatelia využiť aj financie zo štátneho rozpočtu SR. A to napríklad v podobe  Kreatívnych a Inovačných voucherov alebo z Inovačného fondu, či Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Digitalizácia a inovácie

Slovenská republika zaznamenáva v posledných rokoch klesajúcu tendenciu počtu slovenských podnikov v súvislosti s inovačnou aktivitou. Nízka je aj intenzita kooperácie medzi verejným a súkromným sektorom, klesá počet výskumníkov v podnikovom sektore aj počet mladých výskumníkov. Na úrovni malých a stredných podnikov je využívanie možností digitalizácie stále nedostatočné. Slovensko je jedným z posledných štyroch členských štátov EÚ bez rozvinutej siete centier digitálnych inovácií. Zároveň platí, že patríme medzi najohrozenejšie vyspelé krajiny. Kvôli štruktúre priemyslu v najbližšom desaťročí nahradia automatizované technológie, roboty a umelá inteligencia mnoho pracovných miest. Riešením by mala byť výrazná podpora digitalizácie formou grantov a dotácií. Okrem grantov z eurofondov či národných programov sa budú môcť slovenskí podnikatelia zapojiť aj do výziev z iných programov, kde budú o podporu súťažiť s ostatnými podnikmi z rôznych krajín EÚ. Financie na podporu MSP bude možné získať aj z Plánu obnovy.

Databázu grantov s aktuálnymi výzvami nájdete TU

Plán obnovy

Podpora malých a stredných podnikov je jednou z kľúčových oblasti Plánu obnovy. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré zlepšia životnú úroveň Slovenska. Dokument bol 30. apríla 2021 odovzdaný Európskej komisii a okrem iného v ňom možno nájsť plány pre rozvoj digitalizácie či konkurencieschopnosti MSP.

Podnikateľské subjekty sa budú môcť uchádzať o dotácie v týchto oblastiach:

 • obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
 • udržateľná doprava
 • dekarbonizácia priemyslu
 • adaptácia na zmenu klímy
 • veda, výskum, inovácie
 • moderná zdravotná starostlivosť
 • digitálne Slovensko

Horizont Európa

Ďalšou z možností sú granty z programu Horizont Európa.  Tento rámcový program EÚ pre výskum a inovácie v období 2021 až 2027 plynulo nadväzuje na program Horizont 2020, ktorý bol doposiaľ najväčším a najvýznamnejším programom zameraným na financovanie projektov v oblasti inovácií, vedy a výskumu. Už v tomto období sa môžu firmy uchádzať o podporu z grantov. Nedávno bol predstavený rozpočet programu na nasledujúce roky, ktorý dosiahne takmer 100 miliárd eur. V rámci Horizont Európa budú vyhlasované grantové výzvy v rôznych schémach. Medzi inými sú to napríklad iniciatívy Európskej rady pre inovácie (EIC Accelerator, EIC Pathfinder a EIC Transition). Inovatívne malé a stredné podniky sa tiež môžu zapojiť do kaskádového financovania, kde sú k dispozícii zväčša menšie granty do 200 tisíc eur. Ich cieľom je pomôcť firmám napríklad vo fáze tvorby či testovania inovatívnej technológie alebo uvedením nových produktov či služieb.

Digitálna Európa

Z nového programu EÚ s názvom Digitálna Európa budú môcť podnikatelia získať granty na zavádzanie moderných technológií. Takáto podpora z grantov smeruje predovšetkým k zmysluplnej transformácii pričom z programu Digitálna Európa budú financované projekt v piatich kľúčových oblastiach: vysokovýkonná výpočtová technika, umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť a dôvera, pokročilé digitálne zručnosti, zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita.

Eurostars a Program pre jednotných trh

Jednotný trh je pulzujúcim srdcom EÚ. Ľudia, tovar, služby a kapitál sa môžu pohybovať takmer rovnako slobodne ako v rámci jednej krajiny. Pre roky 2021 – 2027 budú granty z nového osobitného programu (Single market programme) s rozpočtom 4 miliardy eur zamerané na posilnenie konkurencieschopnosť podnikateľov v rámci Únie.

Program Eurostars je zasa zameraný najmä na financovanie malých a stredných podnikov s inovačným potenciálom. Základom je podpora výskumu a vývoja týchto podnikov s cieľom využívať výhody plynúce z medzinárodnej spolupráce. V rámci grantov z tohto programu je kľúčovým aspektom partnerstvo malých a stredných podnikov z dvoch rôznych krajín.

Ďalšími komunitárnymi programami EÚ sú napríklad Kreatívna Európa, Program LIFE či COSME, ktorý bude v novom programovom období súčasťou Jednotného trhu. Zapojenie slovenských podnikov do grantov z komunitárnych programov je na pomerne nízkej úrovni. Výzvy sa môžu zdať slovenským podnikateľom na prvý pohľad zložité, no v porovnaní s „klasickými“ eurofonodami majú programy jednoduchšiu administratívu v príprave aj realizácii projektov. V konkurencii ostatných krajín z EÚ môžu získať granty práve inovatívne slovenské spoločnosti so zaujímavými nápadmi, službami či produktmi.

Chceli by ste byť o téme eurofondov, grantov a dotácií informovaný/á pravidelne?

Mám záujem


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Aktuálne granty na podporu škôl, vzdelávania a kultúry

Najbližší štvrtok, 20. mája sa spoločne s našimi expertmi pozrieme bližšie na aktuálne granty pre školy a na podporu vzdelávania. Vysvetlíme vám tiež všetky podrobnosti o novej COVID dotácii pre kultúru a kreatívny priemysel. V rámci podpory vzdelávania si predstavíme dva granty z Nadácie Tatra banky zamerané na rozvoj pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, ako aj študentov. Ukážeme vám tiež podmienky a detaily dotácie na modernizáciu základných a stredných škôl. Pridáme aj zopár rád a praktických tipov.

Témy webináru:

Kedy?

 


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Pripravíme pre vás školenie šité na mieru

Grantexpert.sk pravidelne organizuje školenia a webináre zamerané na témy eurofondov, grantov, projektov a všetkého čo s tým súvisí. Naši experti a konzultanti v tejto oblasti pôsobia viac ako 10 rokov. Za ten čas sme sa venovali okrem poradenstva a príprave projektov aj vzdelávaniu. Zorganizovali sme množstvo webinárov, ale aj online školení či workshopov pre rôzne skupiny záujemcov. Vytvorili sme dva e-Learningy, vďaka ktorým sa môžete vzdelávať z pohodlia svojho domova bez časového obmedzenia. Vzdelávanie nás baví a radi týmto spôsobom odovzdávame naše odborné poznatky ale aj skúsenosti z praxe ďalším ľuďom. Témy sa vždy snažíme komunikovať jednoducho, bez zbytočne zložitých pojmov.

Ak by ste vám a vašim zamestnancom, kolegom alebo priateľom chceli pomôcť v rozvoji, my vám v tom pomôžeme. Napíšte nám na ahoj@grantexpert.sk a my sa vám ozveme s ponukou šitou na mieru vašim potrebám.

V minulosti sme organizovali školenia pre:
 • Kultúrne a vzdelávacie inštitúcie (školy, knižnice…)
 • Podnikateľov
 • Mestá a obce
 • Neziskové organizácie
 • Poľnohospodárov
Príklady zorganizovaných školení:
 • Otvorené dáta ITMS
 • Od nápadu k projektu
 • Implementácia projektov v kultúre a kreatívnom priemysle
 • Cesta úspešného projektu (know-how pre prípravu a realizáciu projektov)
 • Financovanie podnikateľských aktivít z eurofondov
 • Ako vypracovať žiadosť o dotáciu?

Chcem ponuku

 


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Dôležité zmeny a novinky na portáli Grantexpert

Grantexpert.sk vám už niekoľko rokov prináša aktuálne informácie o grantoch a dotáciách. Či už sú to dotácie z eurofondov, ministerstiev, VÚC, komunitárnych programov alebo granty zo súkromných nadácií. Najkomplexnejšiu databázu grantových výziev na Slovensku spolu s ďalšími službami máte k dispozícii pod jednou strechou. O otvorených výzvach vám posielame notifikácie, ktoré pravidelne dostáva viac než 15 tisíc používateľov portálu.

Denne s vami individuálne konzultujeme vaše projekty, projektové nápady alebo radíme, ako spraviť prvý krok k úspešnému získaniu financií. Každej konzultácii predchádza naša poctivá príprava, aby bola pridaná hodnota čo najvyššia. Okrem toho prinášame čerstvé informácie, ale aj praktické tipy v podobe webinárov či článkov. Spájame tiež preverených expertov v online prostredí so záujemcami o granty a dotácie.

Dôležitou zmenou je, že od 1. mája 2021 sa Grantexpert s.r.o. stáva platcom DPH. Pre používateľov, ktorý nie sú platcami DPH sa ceny niektorých služieb mierne navýšia, iné zostanú rovnaké. Svoje služby sa naďalej snažíme skvalitňovať. Aj preto prinášame rôzne vylepšenia a novinky.

Nový formát webinárov aj vylepšené predplatné

Približne pred rokom sme začali organizovať online webináre, v ktorých sme postupne prezentovali zaujímavé témy a výzvy pre podnikateľov, samosprávy, neziskové organizácie, školy ale aj pre kultúrny a kreatívny sektor či poľnohospodárov. Za uplynulý rok sme zorganizovali takmer 30 webinárov, ktoré si pozrelo viac než 6 tisíc z vás.

Nedávno sme spustili nový formát – Webináre extra: Cesta úspešného projektu, kde vám odovzdávame cenné know-how  pre prípravu a realizáciu projektov. Na konkrétnych príkladoch z praxe predstavujeme naše vlastné projekty od A do Z. Vďaka nim sa môžete dozvedieť ako vyzerá projektová žiadosť, tvorba rozpočtu či schvaľovanie projektov. Dokumenty a materiály zároveň poskytujeme aj na ďalšie použitie pri tvorbe vašich vlastných projektov.

Po novom je tiež súčasťou balíkov predplatného aj Archív webinárov, aby ste sa mohli k informáciám dostať aj v prípade, že ich nestíhate sledovať naživo. K posúdeniu projektových nápadov, či konzultáciám tak v balíkoch MEDIUM a PROFI pribudol aj ďalší praktický benefit.

Ďalšou novinkou, ktorú pripravujeme v najbližších týždňoch je zľava 20% zo všetkých balíkov predplatného pre školy a neziskové organizácie. Našim cieľom je aj naďalej podporovať tretí sektor či oblasť vzdelávanie.

Spolu so začiatkom programového obdobia 2021 – 2027 bude, okrem nových grantov a dotácií pribúdať aj ďalší zaujímavý obsah. Všetko potrebné nájdete pod jednou strechou na našom portáli.

Tím Grantexpert


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Webinár: Aprílový výber výziev s Grantexpertom

Máj odštartujeme výberom grantových výziev za mesiac apríl. Najbližší webinár bude venovaný podpore samospráv, zeleným témam, ale aj medzinárodnej spolupráci v oblasti výskumu a vývoja či rozvoju vzdelávania.

V prvej časti sa pozrieme na detailné podmienky výzvy na zlepšenie životného prostredia a podporu verejnej zelene v mestách a mestských oblastiach. Bližšie si tiež predstavíme výzvy z Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktoré sa týkajú spoločných projektov medzi organizáciami v SR a v Poľsku, Číne, Srbsku, na Ukrajine či Taiwane.

V druhej časti webináru sa dozviete všetko o novej výzve v rámci programu Erasmus+ určenej na rozvoj vzdelávania, mládeže, ale aj podporu rôznych organizácií a inštitúcií. Už najbližší utorok, 4. mája.

Témy webinára:

 • Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach
 • Výzvy z Agentúry na podporu výskumu a vývoja
 • Nová výzva Erasmus+

Kedy a kde?


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Stihneme minúť nevyčerpané eurofondy z minulého programového obdobia?

Momentálne sa nachádzame na začiatku programového obdobia 2021 – 2027. Napriek tomu má Slovensko k dispozícii ešte viac než 8 miliárd eur z minulého programového obdobia, ktoré treba najmä v podobe grantov a dotácií vyčerpať do roku 2023. Do toho istého roku máme k dispozícii aj 780 miliónov z balíka REACT na zmiernenie dopadov koronakrízy. Do roku 2023 by teda mali pribudnúť výzvy na dotácie aj z minulého aj z toho nasledujúceho programového obdobia.

V rámci nového programového obdobia by na Slovensko malo prísť 6,3 miliardy z Plánu obnovy zameraného na investície a reformy do roku 2026. Ďalších približne 5 miliárd by malo byť určených na dotácie pre farmárov. Takmer 13 miliárd eur z eurofondov by malo byť použitých v rámci projektov na napĺňanie piatich základných cieľov: inteligentnejšia Európa, ekologickejšia bezuhlíková Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa Európa, ktorá má bližšie k občanom. Veľká časť zo spomenutých financií by mala byť premietnutá do grantových výziev v najbližších rokoch.

Dôležitou otázkou zostáva: či a akým spôsobom budeme čerpať obrovský balík peňazí? O téme porozprával viac Tamás Szőke, z portálu Grantexpert, pre televíziu TA3. Video nájdete na tomto odkaze

Chceli by ste byť o téme eurofondov, grantov a dotácií informovaný pravidelne?

Chcem vedieť viac


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Skvelý projekt podporený z grantov: Pre lepšiu budúcnosť Zeme

K realizácii vášho projektu môžete využiť rôzne zdroje financovania. Jedným z nich sú aj granty a dotácie. Príkladom skvelého a prospešného nápadu, ktorý získal financie aj z grantov, je digitálny projekt „Pre lepšiu budúcnosť Zeme

Projekt spája vzdelávanie a zábavu v jednom. Obsahuje tie najdôležitejšie informácie o klimatickej zmene v pútavej forme. Prináša modernú formu vzdelávania prostredníctvom e-learningu, ktorú v dnešnej dobe ocenia všetky školy. Kurz obsahuje okrem detailne rozpracovanej témy klimatickej zmeny aj vedomostný kvíz, zábavné hry a ďalšie aktivity, ktoré môžu riešiť učitelia so žiakmi priamo na hodine a posunúť zážitok z vyučovania ešte ďalej.

Prejsť na e-learning

O projekte nám v krátkom videu prezradila viac informácií jeho autorka.


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetko, čo potrebujete vedieť o eurofondoch (apríl 2021)

Eurofondy, po správnosti nazvané Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), sú jedným z kľúčových nástrojov Európskej únie. Ich zámerom je predovšetkým vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi v rámci spoločenstva. Eurofondy slúžia tiež na prehlbovanie spolupráce členských štátov EÚ pri riešení spoločných problémov a spoločnom prístupe k rozvojovým výzvam. Fungujú na princípe viacročného finančného rámca a sú financované priamo z rozpočtu EÚ. Eurofondy sa pre jednotlivé členské štáty vyčleňujú podľa toho, v čom daný štát zaostáva, aby mohol rýchlejšie dobehnúť priemer EÚ.

Z celkového rozpočtu eurofondov má, na základe ekonomických ukazovateľov, každý štát pridelený konkrétny balík peňazí. Tie sa následne prostredníctvom grantových výziev a projektov presunú najmä (nie výlučne) do chudobnejších a menej rozvinutých regiónov, do regiónov s vysokou nezamestnanosťou mladých, nadmernými emisiami skleníkových plynov, či vyššou migráciou. Zjednodušene povedané – časť rozpočtu EÚ smeruje do eurofondov – peniaze z nich smerujú konkrétnym štátom – tie prostredníctvom grantov a dotácií posielajú financie do svojich regiónov.

Nové programové obdobie

Momentálne sa nachádzame na začiatku programového obdobia 2021 – 2027. Napriek tomu má Slovensko k dispozícii ešte viac než 8 miliárd eur z minulého programového obdobia, ktoré treba vyčerpať do roku 2023. Do toho istého roku máme k dispozícii aj 780 miliónov z balíka REACT na zmiernenie dopadov koronakrízy. Do roku 2023 by teda mali pribudnúť výzvy na dotácie aj z minulého aj z toho nasledujúceho programového obdobia.

V rámci nového programového obdobia by na Slovensko malo prísť 6,3 miliardy z Plánu obnovy zameraného na investície a reformy do roku 2026. Ďalších približne 5 miliárd by malo byť určených na dotácie pre farmárov. Takmer 13 miliárd eur z eurofondov by malo byť použitých v rámci projektov na napĺňanie piatich základných cieľov. To znamená: inteligentnejšia Európa, ekologickejšia bezuhlíková Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa Európa, ktorá má bližšie k občanom. Veľká časť zo spomenutých financií by mala byť premietnutá do grantových výziev v najbližších rokoch.

Digitalizácia, zelené témy, regióny

V nasledujúcich rokoch pôjde veľká časť investícii z eurofondov na inovácie, podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie a modernizáciu priemyslu. Okrem iného je ich cieľom motivovať štáty k prechodu na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo a boji proti zmene klímy a na plnenie Parížskej dohody.

Značné množstvo grantových výziev bude zameraných aj na rozvoj miest a obcí. Nové pravidlá pri čerpaní eurofondov v rokoch 2021- 2027 predstavujú podporu rozvojových stratégii riadených na miestnej úrovní. To znamená, že presúvajú právomoci viac do regiónov. Miestne, mestské a územné orgány budú tak mať vyššiu zodpovednosť za projekty financované zo strany EÚ.

Chceli by ste dostávať pravidelné informácie o aktuálnych grantoch a dotáciách?

Mám záujem


ĎALŠIE NOVINKY | Grantexpert.sk

ARCHÍV WEBINÁROV

Chceli by ste mať k dispozícii kompletný archív webinárov?

AKTUÁLNE VÝZVY | Grantexpert.sk

AKTUÁLNE VÝZVY

Radi vám pomôžeme získať financie pre vaše projekty.

ŠKOLENIA A WEBINÁRE | Grantexpert.sk

ŠKOLENIA A WEBINÁRE

Zorientujte sa vo svete eurofondov a iných grantov.

Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk