Hello, world!

This is a simple hero unit, a simple jumbotron-style component for calling extra attention to featured content or information.


It uses utility classes for typography and spacing to space content out within the larger container.

Learn more

Webinár: Novoročný výber aktuálnych výziev

Aj v roku 2021 sa môžete tešiť na webináre, nové granty a ďalšie aktivity, ktoré vám na portáli Grantexpert prinesieme. Prvý tohtoročný webinár sa uskutoční už najbližší štvrtok 14. januára. Jeho témou budú nové otvorené výzvy, ktoré boli vyhlásené na konci roka 2020 a na začiatku toho aktuálneho. Predstavíme vám nový fond, ktorého cieľom bude rozvoj športu na Slovensku, ale aj novú výzvu na pomoc poľnohospodárom či viaceré výzvy zamerané na ekologické témy. Na záver webináru spomenieme VÚC, ktoré už vyhlásili alebo vyhlásia výzvy na dotácie v priebehu tohto mesiaca.

Témy webináru:

 • Prvá výzva z Fondu na podporu športu
 • Výzvy zamerané na ekologické témy
 • Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov
 • Aktuálne dotácie z VÚC

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok 14. 1. 2021
 • Od 10:00 do 11:00 hod.
 • Webinár sa uskutoční ONLINE (pred začiatkom webinára dostanete všetky potrebné inštrukcie mailom)

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA

Webinár: Nové grantové zdroje na portáli Grantexpert

Posledný tohtoročný webinár sa uskutoční už najbližší štvrtok 17. decembra. Jeho témou budú nové grantové zdroje, ktoré pribudnú na portáli Grantexpert.

Počas uplynulých týždňov sme sa aktívne zaoberali tým, aké ďalšie zdroje financovania by sme vám vedeli v rámci portálu priblížiť a priniesť tak informácie o nových výzvach. Našu pozornosť sme zamerali na výzvy, ktoré vychádzajú v rámci komunitárnych programov Európskej komisie. Tie sú na rozdiel od štrukturálnych fondov (eurofondov) spravované priamo EK a slovenskí podnikatelia, výskumníci ale aj samosprávy a rôzne iné organizácie sú v nich oprávnenými žiadateľmi. Výzvy, preložené do slovenského jazyka budete mať už čoskoro k dispozícii ako súčasť našej databázy grantov a dotácií.

Témy webinára:

 • Stručné predstavenie komunitárnych programov EK
 • Kto všetko môže v rámci týchto programov žiadať o grant
 • Aké nové typy výziev vám budeme posielať

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok 17. 12. 2020
 • Od 10:00 do 11:00 hod.
 • Webinár sa uskutoční ONLINE (deň pred začiatkom webinára dostanete všetky potrebné inštrukcie mailom)

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA

 

Inovatívne Slovensko 2021 – 2027

Slovenská republika sa z hľadiska budúcnosti eurofondov nachádza v procese strategického plánovania. Odborníci naprieč rôznymi oblasťami formujú Partnerskú dohodu, na základe ktorej sa bude v nasledujúcom desaťročí prerozdeľovať približne 13 miliárd eur. Na prelome novembra a decembra sa uskutočnili Národné konzultácie pre každú z piatich kľúčových priorít a cieľov politiky súdržnosti 2021 – 2027.

1. Inteligentnejšia Európa
2. Ekologickejšia, nízkouhlíková Európa
3. Prepojenejšia Európa
4. Sociálnejšia Európa
5. Európa bližšie k občanom

V nasledujúcom texte vám priblížime tému podpory digitalizácie, inovácií, podnikania a vzdelávania.

Spolupráca výskumného a podnikateľského sektora

Slovenská republika zaznamenáva v posledných rokoch klesajúcu tendenciu počtu slovenských podnikov v súvislosti s inovačnou aktivitou. Nízka je aj intenzita kooperácie medzi verejným a súkromným sektorom, počet výskumníkov v podnikovom sektore či počet mladých výskumníkov. Práve preto je spolupráca výskumného a podnikateľského sektora žiaducou. Odpoveďou na potrebu spolupráce by mali byť nasledujúce body:

I. Podpora spolupráce výskumných inštitúcií a vysokých škôl s podnikmi

II. Podpora budovania ľudských zdrojov vo výskume a vývoji

III. Podpora budovania a modernizácie centrálnej infraštruktúry pre výskum a vývoj

IV. Podpora účasti slovenských subjektov v európskom výskumnom a inovačnom priestore

Príklady plánovaných aktivít: zavádzanie inovatívnych a inteligentne riadených technológií v podnikoch; podpora „mladých“ výsk. pracovníkov do 40 r. a ved. pracovníkov po ukončení PhD. a ich zapojenie do spolupráce s podnikmi, národnej a medzinárodnej spolupráce vo výskume a vývoji; prijímanie vedecko-výskumných pracovníkov do podnikov budujúcich svoje výskumno-vývojové kapacity; využitie výskumných infraštruktúr pre riešenie celospoločenských výziev a mimoriadnych situácií; podpora zapojenia SR do Stratégie EÚ pre Dunajský región (Dunajská stratégia), programov cezhraničnej, bilaterálnej, multilaterálnej spolupráce a iných európskych programov v oblasti aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií.

Kompletný prehľad plánovaných aktivít nájdete TU.

„Dotácie a granty v oblasti rozvoja podnikania, digitálnych informácií a technológií by mali v nasledujúcich rokoch pribúdať rýchlejším tempom. Je teda dôležité sledovať tému a zostať v obraze“.

Informácie o nových grantoch a dotáciách

Digitálna transformácia Slovenska

Na úrovni malých a stredných podnikov je využívanie možností digitalizácie stále nedostatočné. Slovensko je jedným z posledných štyroch členských štátov EÚ bez rozvinutej siete centier digitálnych inovácií. Zároveň platí, že patríme medzi najohrozenejšie vyspelé krajiny, kde kvôli štruktúre priemyslu v najbližšom desaťročí nahradia automatizované technológie, roboty a umelá inteligencia najviac pracovných miest. Riešením by mala byť výrazná podpora využívanie výhod digitalizácie pre občanov, podniky a vlády v týchto oblastiach:

I. Podpora rozvoja digitálneho a údajového hospodárstva a digitálna transformácia širšej ekonomiky, výskum, vývoj a aplikovanie moderných technológií

II. Modernizácia poskytovania verejných služieb

III. Podpora budovania inteligentných regiónov a miest

Príklady plánovaných aktivít: podpora vzniku a rozvoja Digital Innovation Hubs aich zapojenie do európskeho priestoru; podpora národného superpočítačového kompetenčného centra a rozvoj národného ekosystému v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, vrátane poskytovania služieb; budovanie low-code platformových služieb s cieľom zabezpečiť aby občan pri jednej životnej situácii komunikoval s jedným digitálnym úradom; implementácie inteligentnej regulácie v mestách a regiónoch (regulačné sandboxy).

Kompletný prehľad plánovaných aktivít nájdete TU.

Podpora konkurencieschopnosti hospodárstva a ľudských zdrojov pre inovatívne Slovensko

Ako už bolo spomenuté v článku vyššie, inovačná schopnosť malých a stredných podnikov je nízka. Rovnako tak je nízka aj konkurencieschopnosť takýchto podnikoch na zahraničných trhoch. Vo všeobecnosti sa tieto problémy dajú prepojiť aj so zlým stavom slovenského vzdelávacieho systému, ktorý nie je prepojený s potrebami trhu práce. Posilnenie rastu a konkurencieschopnosti podnikov a rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu majú za cieľ nasledovné:

I. Podpora malého a stredného podnikania

II. Internacionalizácia malého a stredného podnikania

III. Podpora sieťovania podnikateľských subjektov

IV. Podpora kvality terciárneho vzdelávania orientovaného na pracovný trh

V. Podpora odborného vzdelávania a prípravy v kontexte priemyselnej revolúcie 4.0 a inteligentnej špecializácie

VI. Digitálne a podnikateľské zručnosti

Príklady plánovaných aktivít:podpora zlepšenia prístupu MSP k špecializovanému poradenstvu, vzdelávacím, inkubačným, akceleračným a coworkingovým programom; podpora rodinného podnikania a alternatívnych foriem podnikania(zdieľaná ekonomika, strieborná ekonomika a.i.); modernizácia vzdelávacej infraštruktúry vysokých škôl a zatraktívnenie štúdia v odboroch podľa potrieb trhu práce.

Kompletný prehľad plánovaných aktivít nájdete TU.

 

Zdroj: mirri.gov.sk

Webinár: Novinky zo sveta eurofondov

Chceli by ste vedieť čo je nové vo svete eurofondov? Vo  štvrtok 19. novembra sa v rámci tradičného webináru pozrieme na aktuálne novinky, ktoré sa v uplynulých týždňoch v tejto oblasti udiali ale aj o tom, aké zmeny prináša nové ministerstvo.

Témy webinára:

 • Novinky z implementácie Integrovaného operačného programu
 • Aktualizácia Príručky pre Prijímateľa, prehľad kontrol VO, odporúčania pri podávaní žiadostí o platbu
 • Aktuality z nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Príprava novely zákona o eurofondoch, ktorá prináša viac transparentnosti a zjednodušuje čerpanie

Kedy a kde?

 • Vo štvrtok 19. 11. 2020
 • Od 10:00 do 11:00 hod.
 • Webinár sa uskutoční ONLINE (deň pred začiatkom webinára dostanete všetky potrebné inštrukcie mailom)

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA

Školy môžu získať podporu z novej výzvy

Nadácia Zastavme korupciu sa spolu so Štátnym pedagogickým ústavom v tomto období zamerala na rozvoj hodnotovej výchovy na školách. Na Slovensku v súčasnosti existujú základne a stredné školy, ktoré majú s hodnotovou výchovou bohaté skúsenosti. Cieľom iniciatívy je podporiť existujúce nápady a inšpirovať ďalšie školy v projektoch, zameraných na takéto aktivity.

Ako nadácia uvádza na svojom webe:“spolu so Štátnym pedagogickým ústavom chceme vytvoriť priestor pre synergiu nielen nových, ale aj už existujúcich výborných nápadov, ktoré sa v našej krajine realizujú. Chceme vytvoriť pružný model nadpredmetového hodnotového vzdelávania , kde môže nájsť inšpiráciu a podporu každá škola.“

Výzva smerom k školám je jasná: „Dajte nám o svojich projektoch vedieť. My vás budeme kontaktovať s nápadmi na spoluprácu vo vytváraní metodického modelu hodnotového vzdelávania pre naše školy.“

Viac informácií sa môžete dozvedieť TU.

Zdroj: Nadácia zastavme korupciu

Webinár: Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje – aktuálne dotácie

Zaujíma vás téma financovania obnoviteľných zdrojov energie z eurofondov? Chceli by ste vedieť ako získať financie na rekonštrukciu či modernizáciu klimatizácie alebo kúrenia?

Ďalší zo série webinárov bude tento raz venovaný „zeleným témam“ a ich podpore z eurofondov ale aj iných grantov. Predstavíme vám aktuálne výzvy zamerané na zvýšenie využívania energie z obnoviteľných zdrojov ale aj energetickú efektívnosť budov či rodinných domov. Podujatie sa uskutoční v utorok 10. 11. 2020 v tradičnom online formáte.

Témy webinára:

 • Detailné informácie o otvorených výzvach pre podnikateľov ale aj fyzické osoby
 • Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie z eurofondov
 • Zníženie energetickej náročnosti budov
 • Podpora „zelených domácností“

Kedy a kde?

 • Vo utorok 10. novembra 2020
 • Od 10:00 do 11:00 hod.
 • Webinár sa uskutoční ONLINE (deň pred začiatkom webinára dostanete všetky potrebné inštrukcie mailom)

Za koľko?

 • Cena webináru: 4,99 €

Webinár: Podpora škôl a vzdelávania z grantov a dotácií

Ďalší zo série webinárov bude tento raz venovaný školám a ich podpore z eurofondov ale aj iných grantov a dotácií. Predstavíme si aktuálne výzvy pre školy a zriaďovateľov škôl, programy z ktorých je financovaná oblasť vzdelávania a pozrieme sa bližšie aj na podporu v novom programovom období. Podujatie sa uskutoční v utorok 27. 10. 2020 v tradičnom online formáte.

Témy webinára:

 • Aktuálne výzvy pre školy a zriaďovateľov škôl
 • Programy z ktorých je financovaná oblasť vzdelávania
 • Podpora vzdelávania v novom programovom období

Kedy a kde?

 • Vo utorok 27. októbra 2020
 • Od 10:00 do 11:00 hod.
 • Webinár sa uskutoční ONLINE (približne 24 hodín pred začiatkom webinára dostanete na mail všetky potrebné inštrukcie)

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA

Pomoc pre kultúru v časoch koronakrízy

Niet pochýb, že kultúrny a kreatívny priemysel zažíva v súvislosti s pandémiou ťažké časy. Pre opatrenia musia byť zavreté kiná, divadlá, rušia sa koncerty a iné živé vystúpenia. Pre mnoho umelcov sú tieto opatrenia likvidačné. Nádej pre kultúru však stále je. Téma záchrany kultúry momentálne vo veľkom rezonuje v spoločnosti a veci sa posúvajú aj na štátnej úrovni.

Nové zákony a grantová podpora

Vláda len pred niekoľkými dňami schválila tzv. cestovnú mapu pomoci pre profesionálov v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ktorí najviac pocítili ekonomické dopady pandémie COVID-19. Nový zákon o dotáciách umožní MK SR poskytovať finančné dotácie počas mimoriadnej situácie, akou je pandémia COVID-19. Zjednoduší a urýchli administratívne procesy ministerstva a uľahčí aj postup pre žiadateľov.

Vďaka ďalšiemu zákonu sa zasa výrazne rozšíria možnosti podpory z verejnoprávnych fondov – Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Fondy budú môcť poskytovať priamu pomoc na zmierňovanie mimoriadnych situácií, akou je aj pandémia COVID-19, čo doteraz nebolo možné. V súvislosti s aktuálnymi aktivitami by mohlo grantových výziev pribúdať. Každá aktivita s cieľom pomôcť kultúre má teda potenciál byť prínosom. Dobrým príkladom je výzva z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na riešenie dôsledkov krízovej situácie.

Dotazník na pomoc kultúre

S cieľom zmapovať ekonomické dopady pandémie na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle, zverejnilo MK SR dotazník. Vďaka nemu by malo ministerstvo získať reálne dáta o finančných stratách v jednotlivých oblastiach nezávislej kultúry a aj o počte ľudí pracujúcich v kultúre a kreatívnom priemysle.

Dotazník je dôležitý na určenie objemu mimoriadnych dotácií z dotačného systému ministerstva

Zdroj: MK SR

Prečo na Slovensku čerpáme eurofondy pomaly a ako to zrýchliť?

Eurofondy sú v týchto dňoch jednou z kľúčových tém. K dispozícii máme stále pomerne veľké množstvo nevyčerpaných financií z aktuálneho programového obdobia 2014 – 2020. K tomu čoskoro pribudne viac ako 11 miliárd eur z nového programového obdobia 2021 – 2027. V najbližších rokoch budeme navyše čerpať balík peňazí z tzv. Next Generation EU, teda peňazí určených na obnovu v súvislosti s koronakrízou. Nový balík sa bude skladať z grantov a dotácií, no bude mať aj úverovú zložku, ktorá bude určená pre rôzne inovatívne projekty v súkromnom sektore.

Ako vlastne celý proces funguje a kde je najviac problémov? Aké sú možné riešenia, ktoré by pomohli zrýchliť čerpanie eurofondov? O problémoch eurofondov na Slovensku, ale aj o ich možných riešeniach povedal viac Tamás Szőke, zakladateľ portálu Grantexpert.sk, pre Televíziu TA3.

Rozhovor nájdete TU

Webinár: Ako urýchliť obchodný rast pomocou reklamných stratégií?

Ako odborníci na granty a dotácie, si uvedomujeme nesmiernu dôležitosť inovácií a dát v dnešnom digitálnom svete. Aj preto sme radi, že môžeme podporiť  podujatie, ktoré organizuje naša partnerská organizácia She Loves Data. Počas hodinového webinára sa dozviete tipy ako zlepšiť váš biznis prostredníctvom reklám na Facebooku, ako zacieliť vhodné publikum či ako nastaviť vhodnú stratégiu.

Odpoveď na otázku z titulku ale aj ďalšie zaujímavé myšlienky si budete môcť vypočuť v utorok 27. októbra 2020. Podujatie sa uskutoční v anglickom jazyku.

Webinár bude zdarma a prihlásiť sa môžete TU.

Kto na podujatí vystúpi?

 • Amanda Chia Wen Ling – obchodná manažérka v spoločnosti Facebook, ktorá pomáha austrálskym a novozélandským podnikom rozširovať sa a rásť na Facebooku prostredníctvom digitálneho marketingu. Venuje sa budovaniu komunity a podpore malého a stredného podnikania. Ako súčasť tímu Women @ Facebook sa zameriava na posilnenie postavenia a spoluprácu s organizáciami pri budovaní spoločenskej hodnoty v širšom kontexte.

Kedy a kde?

 • V utorok 27. 10. 2020
 • Od 10:30 do 11:30 hod.
 • Webinár bude ONLINE

Za koľko?

 • Webinár bude ZDARMA
Všetky práva vyhradené © 2021 GrantExpert.sk